تنهایی

تیغ سیاه:
تنهایی‌ام پای خودم...
همین قدر که بدانی خسته‌ام کافیست!
[+]
Blogger

Check Google Page Rank