نیست!

پرنــــیان:
هیچ شده ام این روزها. نه چون تو نیستی. که خود را گم کرده ام در پستوی تنهایی.

[+]
Blogger

Check Google Page Rank