ت ن ھ ا ﯾ ی ٦

جایی که کسی نیست کمکم کنه، تو هم نیستی که کمکم کنی
...
و این تفاوت تو با بقیه‌س!
Blogger

Check Google Page Rank