پیشنهادات یک کتاب جیبی (4)

پیشنهادات یک کتاب جیبی (1)
پیشنهادات یک کتاب جیبی (2)
پیشنهادات یک کتاب جیبی (3)

61. تعویض لاستیک را یاد بگیر!
62. گوش کردن را یاد بگیر! فرصت ها گاهی با صدای بسیار آهسته در می زنند.
63. به زندگی خصوصی فرزندانت احترام بگذار! پیش از ورود به اتاقشان در بزن!
64. در یک تیم ورزشی غیر حرفه ای عضو شو!
65. نام پایتخت کشورها را یاد بگیر!
66. وقتی کسی مشغول تعریف کردن حادثه مهمی است که برایش رخ داده، با تعریف قصه دیگری درباره خودت از او پیشی نگیر و صحنه را به او واگذار کن!
67. ابزار ارزان قیمت نخر... ابزار کارت را از بهترن نوع انتخاب کن!
68. ساعتت را پنج دقیقه جلوتر تنظیم کن! *****
69. دندان های کج و کوله ات را به کمک دندانپزشک صاف کن!
70. هرگز امید را از کسی سلب نکن، شاید این تنها چیزی باشد که دارد! *****
71. دندان های کدر را سفید کن!
72. صورتحساب هایت را به موقع پرداخت کن!
73. پیش از جواب دادن به کسی که تو را از کوره به در کرده، یک ساعت به خودت وقت بده تا آرام شوی. اگر موضوع خیلی مهمی است، به خودت یک شب تا صبح وقت بده!
74. برای خودت رفیق ورزشی پیدا کن!
75. هنگام بازی با بچه ها بگذار آنها برنده شوند!
76. هنگام صرف شام تلویزیون را خاموش کن!
77. در هفته از یک وعده غذا صرف نظر کن و هزینه تهیه آن را به فقیر بده!
78. موسیقی یاد بگیر! *****
79. در مقابل وسوسه این که روی دستگاه پیغام گیر تلفنی یک پیغام جالب بگذاری، مقاومت کن!
80. در جهت تعالی تلاش کن، نه کمال!
Blogger

Check Google Page Rank