پیشنهادات یک کتاب جیبی (2)

پیشنهادات یک کتاب جیبی (1)

21. عزیزان خود را با یک هدیه کوچک غیر مترقبه شاد کن!
22. راز نگه دار باش!
23. زیاد عکس بگیر!
24. هرگز تسلیم نشو، هر روز معجزه تازه ای اتفاق می افتد!
25. بی درنگ برای دیگران یادداشت تشکر بفرست!
26. نگذار بدخلق شوی!
27. رای بده!
28. دوستان تازه پیدا کن، اما دوستان قدیمی را عزیز بدار!
29. طوری زندگی کن که هر وقت فرزندانت خوبی، مهربانی و بزرگواری دیدند، به یاد تو بیافتند!
30. از شوخ طبعی ات برای خنداندن استفاده کن نه برای سوء استفاده!
31. یادت باشد که اخبار همه رسانه ها جهتدار است!
32. شجاع باش! حتی اگر قلباً شجاع نیستی به آن تظاهر کن، کسی تفاوتش را نخواهد فهمید!
33. بچه ها را بعد از تنبیه در آغوش بگیر!
34. یاد بگیر چیز زیبایی را با دست بسازی!
35. همواره دستی را که به سویت دراز شده، بفشار!
36. اشتباهاتت را بپذیر!
37. هرگز سالگرد ازدواجت را فراموش نکن!
38. دوچرخه سواری کن!
39. سلامتی را دست کم نگیر!
40. از گفتن کلمات کنایه آمیز اجتناب کن!
Blogger

Check Google Page Rank