تمام شد!

بعله ... به همین سادگی همه چی تمام شد! ... چی میگن: آدمی که رفتنیه یه روز بالاخره باید بره!
دیر و زود داره و سوخت و سوز، نه!
...

شاید وقتی دیگر،
جایی دیگر،
تولدی دیگر!

ما
رفتیم!

پ.ن: از ترانه لبریزم!
Blogger

Check Google Page Rank