یخ تاب و تب عشق ندارد!

هشدار که یخ تاب و تب عشق ندارد
گر بسته قالب شده ای فکر دگر باش!

این هشدار را جدی بگیرید


[همین کار در ابعاد اصلی]
Blogger

Check Google Page Rank