يادم باشد ...

يادم باشد حرفي نزنم كه به كسي بر بخورد
نگاهي نكنم كه دل كسي بلرزد
خطي ننويسم كه آزار دهد كسي را

يادم باشد كه روز و روزگار خوش است و
...
تنها دل ما دل نيست!
پ.ن1 : يادم باشد يه حالي به اين ستون پيوندها (بنازم! چه بلندبالا شده!) بدم ... بالاخره وقت حساب و كتاب ميرسه ... مگه نه!
پ.ن2 : اگر درست يادم باشد قبلاَ اين متن رو نوشته بودم!
پ.ن3 : ياد باد آنكه زما وقت سفر ياد نكرد/ به وداعي دل غمديده ما شاد نكرد
Blogger

Check Google Page Rank