دوست - آب - نان

دوست-آب-نان

دوست - آب - نان
يكي از كوچه خلوتهاي اين شهر غريب!

پ.ن: همه چيم يار ... يار، يار، يار، يار!
Blogger

Check Google Page Rank