بابك بيات درگذشت!

5 آذر 85
خبر، كوتاه و تكان دهنده بود!
...
حالا، ما مانديم و تپش، بانوي شرقي، فصل خاكستري، سقف و ... دنيايي از جنس رويا و خاطره!
روحش شاد؛ يادش گرامي!

روح بزرگوار من، دلگيرم از حجاب تو
شكل كدوم حقيقته چهره ي بي نفاب تو
...

بابك بيات به همراه احمد شاملو
عكس از: رسانه فرهنگي-هنري پندار
Blogger

Check Google Page Rank