چراغ قرمز

گاهي اوقات دوست دارم فكر كنم كه چراغ قرمز براي اين به وجود اومده كه من به سرويس (دانشگاه) برسم!
Blogger

Check Google Page Rank