براي تو مي نويسم(2)

مي گفت:
هيچ كس نميتونه به دلش ياد بده كه نشكنه!
ولي من حداقل يادش دادم كه وقتي شكست، لبه ي تيزش دست اوني رو كه شكسته، نبره.
Blogger

Check Google Page Rank