باز هم این چشم ابری با من است...

خيالت دلبرا! نازنين يارا!
چراغان می کند خانه ی ما را

شبانگاهان که بی تابم برای تو
خوشم با گريه کردن در هوای تومی بارد نو به نو ديدگانم
می رويد نام تو بر زبانمباده ی تلخ ِ غمت هر که نوشد
کنج غم را کی به شادی می فروشد

باز هم اين چشم ابری با من است
خانه با فانوس اشکم روشن است

عاشقی در من غزل خوان می شود
کوچه های دل چراغان می شودشب که سوز نهان شعله ريزد به جان
اين من و اين شور شيدايی

ديده، دريای غم! سينه، صحرای غم!
کو دگر تاب شکيبايیقرار جان، از که جويم
غم دل را با که گويمدلبرا از داغ ما لاله گل کرد
هر کجا نام تو آمد لاله گل کرد

«ساعد باقری»

دانلود
Blogger

Check Google Page Rank