قیمت... چند؟!

آمده ایم که با زندگی، قیمت پیدا کنیم؛ نه این که به هر قیمتی زندگی کنیم.

در صفحه آخر روزنامه جام جم دیروز نوشته بود.
Blogger

Check Google Page Rank