به کدامین دعات خواهم یافت...

یا تــو را مـــن وفــا بــیامــــوزم
یا مــن از تــو جــفا بــیامــــوزم

به کدامین دعات خواهم یافت
تا روم آن دعـــا بــــــیامـــــوزم

روی بـگشــــای تا خــــلایق را
معنی والضحی بـــــیامــــــوزم

از خـــــــیالت وفا طلــب کردم
گفت کو از کجـا بـــــیامـــــوزم
Blogger

Check Google Page Rank