آرزو

به کجا چنین شتابان؟
-گون از نسیم پرسید-
دل من گرفته زینجا،
هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟
همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم،
،
به کجا چنین شتابان؟
به هر آن کجا که باشد بجز این سرا سرایم
سفرت به خیر اما،
تو و دوستی خدا را
چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی
به شکوفه ها
به باران
برسان سلام ما را.

محمد رضا شفیعی کدکنی
Blogger

Check Google Page Rank