پیشنهادات یک کتاب جیبی (6)

101. عاشق پیشه باش! *****
102. بهترین دوست ِ همسرت باش!
103. مردم را به قدر قلبشان اندازه بگیر نه به قدر حساب بانکی شان!
104. گوشت قرمز، کم بخور!
105. یاد بگیر چکه لوله آب دستشویی را تعمیر کنی!
106. به همه سیاستمداران مشکوک باش!
107. اتومبیلت را پشت ساختمان مرکز خرید پارک کن؛ پیاده روی، ورزش خوبی است!
108. برای همه موجودات زنده احترام قائل باش!
109. وقتت را تلف ماتم گرفتن برای اشتباهات گذشته ات نکن؛ از آنها درس بگیر و بگذر!
110. اجازه نده تلفن، مزاحم لحظات مهم شود؛ تلفن برای سهولت استفاده توست نه سهولت استفاده تلفن کننده!
111. وقتی از تو تعریف می کنند، یک «متشکرم» صمیمانه، بهترین پاسخ توست!
112. حال و هوای بچگی را رها نکن! *****
113. بازنده خوبی باش!
114. برنده خوبی باش!
115. پای بند ادب و نزاکت باش!
116. دوستان خوب را نگه دار! *****
117. هر روز روزنامه بخر!
118. به عهدت وفا کن!
119. خوبی های دیگران را ببین! *****
120. هرگز گره ای را که می شود باز کرد، نبر!

پ.ن: فکر میکنم این موارد بالا، یک مقدار مهمتر از قبلیها باشند؛ البته این نظر من است!
Blogger

Check Google Page Rank