120 تایی ها!

به عکس زیر توجه کنید:

خوب! فکر می کنید اینها، چه شباهتی با هم دارند؟!... اینکه همه شون خوراکی هستند، نه!
یک مقدار عمیق تر لطفاً!
...
جواب رو در اینجا ببینید. یک گالری از عکس، از خوردنیهایی که همه شون ... ؟!
Blogger

Check Google Page Rank