كارت هوشمند اينترنت!!!

چي شد؟! ... قراره اينترنت سهميه‌بندي بشه؟!!!
اينترنت رو هم كه قراره سهميه‌بندي كنن كلاَ!

اين رو مسؤل روابط عمومي صنف ماهيگيران بي‌قلاب و بي‌هيچي!(و البته بي نقاب!!!) گفته!
Blogger

Check Google Page Rank