ساعت به وقت فلیکر!

این پست، در ادامه ی پستی هست که درباره ی ساعتها نوشته بودم[+]. از عکسهای سایت فلیکر ایده های مختلفی به اجرا در آمدند. این ساعت هم نمونه ی دیگری از همین ایده هاست. یک ساعت دیجیتال فلش که رقمهایش عکسهایی از اعداد هستند که از سایت فلیکر جستجو شده اند. با یک بار کلیک بر روی یک رقم، عکس آن تغییر می کند و با دوبار کلیک بر روی آن عدد (عکس)، عکس اصلی در سایت فلیکر باز خواهد شد.
Blogger

Check Google Page Rank