نقش خیال

خدا را ای نصیحت گو حدیث ساغر و می گو
که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی گیرد

پ.ن: لطفاً اگر از خوندن حرفهای از این نوع، ناراحت میشید، افسردگی مفرط می گیرید، ضربان قلبتون کم و زیاد میشه و ... اینجا نیایید! ممنونم!
Blogger

Check Google Page Rank