... تا يادم باشد!

نميدونم باز كي از دستم ناراحت شده و كدوم دل رو شكستم ...
امروز دو جاي انگشتام سوخت
الان هم با همون تاولا دارم تايپ ميكنم!
...

منو ببخش!
Blogger

Check Google Page Rank