دنیای کوچک من

به دنبال این آوای بلند زندگی،
دنیای بزرگت را
زیر و رو کردم
و ...
!

گویی غافل بودم
از دنیای کوچک ِ کوچکم!

نفسی تازه
و
تولدی دوباره
...

به کوچکی اش، صمیمی است این جوی آب؛
و دریا دریا دور است از من
آن ساحل غریب!

تمام آنچه می خواستم،
همین بود!
همین!
Blogger

Check Google Page Rank