Exit Turn

Bill Sullivan یک عکاس است.
او از حالاتی که افراد در حین ردشدن از راهروی باریک خروجی مترو به خودشون می گرفتند به عنوان سوژه ای برای عکاسی اش استفاده کرده است.
حالاتی که افراد در هنگام عبور داشتند، واقعاً دیدنی است!
Blogger

Check Google Page Rank