روز پدر مبارکما باید پدرانمان را دوست بداریم!
برایشان دمپایی مرغوب بخریم
و وقتی دیدیم به نقطه ای خیره مانده اند
برایشان یک استکان چایی بریزیم!

پدران،
پدران،
پدرانمان را
باید دوست بداریم،
فبل از آنکه
همه چیز به خاطره مبدل گردد!

زنده یاد حسین پناهی
Blogger

Check Google Page Rank