پنج انگشت

الگوریتم شمردن انگشتهایی که پنج انگشت دارن! در هفت مرحله!!!

1. cls!!!
2. یک انسان در حالت عادی تو هر دست پنج انگشت داره!
3. حالا اگر هر انگشت پنج تا انگشت داشته باشه و بعدش اون پنج تا انگشت در هر انگشت پنج تا انگشت داشته باشن، اون پنج تا انگشت هم پنج تا انگشت دارن دیگه! پس پنج تا انگشت بعدی هم پنج تا انگشت دارن! نمیشه که پنج تا انگشت دیگه پنج تا انگشت نداشته باشن، پس اونها هم آره!
4. به سرتون مراجعه کنید!!!
5. در صورتی که گیج نرفته، به مرحله ی دوم برید!
6. ضمن عرض خسته نباشید، شما چند تا انگشت شمردید؟!!!
7. پایان.
Blogger

Check Google Page Rank