تلفن

دختر فقط مي خواست به نامزدش تلفن كند. هر چند هنوز به قولش عمل نكرده بود و برايش موبايل نخريده بود، اما دختر باز هم او را به اندازه همه دنيا دوست داشت. همين را مي خواست بگويد پشت تلفن... اما هرچه جيب هايش را مي گشت، سكه اي پيدا نمي كرد. فقط مي خواست به نامزدش از پشت تلفن بگويد : « دوستت دارم ».
اما ... خوب، كسي چه مي داند؟! گاهي گرفتن يك سكه براي تلفن هم مي تواند باعث آشنايي دو نفر بشود؛
و نامزد هم احتمالا بعد از اين هرگز بدقولي نخواهد كرد.
سيد يونس سادات
Blogger

Check Google Page Rank