يك محكوم

دستم بوي گُل مي داد،
مرا به جرم چيدن گل محكوم كردند...

اما هيچ كس، حتي به فكرش هم نرسيد كه شايد گلي كاشته ام.

Blogger

Check Google Page Rank