تاریخ فشرده جهان!

تاریخ جهان از 35000 سال پیش از میلاد تا 1998 سال پس از میلاد؛ ببینید.

Blogger

Check Google Page Rank