ماجراهای دینبلی و عدد پی!


چندی پیش، در روزنامه ها و لابه لای اخبار چند خبرگزاری خوندم که یک نفر پیدا شده که ادعا کرده عدد پی 3.1415 نیست و بلکه 3.1547 است! این هموطن که آقای دینبلی نام دارد همواره در ادعاهایش گفته است که با جسارت کامل و همچنین با یک گیوتین!!! در مناظره بر سر صحت و سقم این ادعا شرکت می کند! آقای دینبلی در ادعانامه شان را چنین شروع کردند:

«زمان تحمیل جهل به سر آمد، جهال پوست اندازی کنید، خرقه تهی نمایید، علم از خفا به در آمد، ستر علم دریده شد...»

تا اونجایی که من خبر دارم هیچ استاد و یا ریاضیدان و منبع معتبری ادعاهای ایشان رو تایید نکردند!...
[...]

حالا همه ی اینها به کنار! اینها رو بگو که با هزار زحمت عدد پی رو تا 2345 رقم بعد از اعشار روی این نوشتند!!!

این یادداشت تصحیح شد!
Blogger

Check Google Page Rank