زلزله ی بم

یاد کشته شدگان زلزله ی مصیبت بار بم گرامی باد.

یادشان گرامی ...

Blogger

Check Google Page Rank