بزرگترين صفحه ي نمايش در دنيا

امروزه از صفحات نمايش در ابعاد بزرگ در بسيار ي از ورزشگاه ها و ميادين و محل هاي شلوغ و پرترافيك استفاده مي شود.Mitsubishi Electric شركت سازنده ي بزرگترين صفحات نمايش در دنياست و جديدترين صفحه ي نمايشش را كه در ورزشگاه سواركاري Sha Tin Racecourse, Hong Kong Jockey Club استفاده شده را ساخته است! اين صفحه ي نمايش كه در كتاب ركوردهاي گينس هم به ثبت رسيده داراي ابعاد 8m در 70.4m است.

بزرگترين صفحه ي نمايش در دنيا

Blogger

Check Google Page Rank