بعدها وقتی غم...

...
بعدها وقتی غم
سقف دیوار دلت را خم کرد
بی گمان می فهمی
پنج وارونه چه معنا دارد!پی‌نوشت: پیشترها در نقش خیال
Blogger

Check Google Page Rank