پیشنهادات یک کتاب جیبی (7)

121. یک ظرف غذای پرندگان بخر و آن را در جایی قرار بده که از پنجره‌ی آشپزخانه ببینی!
122. به شاگردان داخل اتوبوس مدرسه دست تکان بده!
123. بگذار همه چیز ساده باشد!
124. از کسانی که دوست داری، خوب مواظبت کن!
125. فروتن باش! پیش از آنکه تو به دنیا بیایی، خیلی از کارها انجام شده بود!
126. هنگام عبور از خیابان از محل‌های غیرمجاز عبور نکن!
127. غیبت نکن!
128. غر نزن!
129. از کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد، بترس!
130. به پشت دراز بکش و به ستاره‌ها نگاه کن!
131. اتومبیل روشن را به حال خود رها نکن!
132. توقع نداشته باش پول، برایت خوشبختی بیاورد!
133. پل‌های پشت سرت را خراب نکن! متعجب خواهی شد اگر بدانی که بارها ناچار خواهی بود از همان رودخانه عبور کنی!
134. یادت باشد که ازدواج موفق به دو چیز بستگی دارد: 1) زوج مناسب یافتن؛ 2) زوج مناسب بودن.
135. بعدازظهر روز تعطیل چرتی بزن!
136. وقتی برای صرف غذا به خانه کسی دعوت شده‌ای، حتماً از غذا تعریف کن!
137. هرگز قدرت محبت را دست کم نگیر!
138. هر وقت وسوسه شدی از والدین، همسر و یا فرزندانت عیب‌جویی کنی، زبانت را گاز بگیر!
139. مردم‌دار باش! هرگز کسی را عمداً از خودت نرنجان!
140. به مادرت تلفن کن!
Blogger

Check Google Page Rank