برچسبهای ضد سرقت!

گاهی مخیله این بشر دوپا به چه چیزهایی که نمی رسد!... میدانید یک ایده برای اینکه اتومبیل خوش تیپ و تر و تمیز و تو دلِ دزد برو(!)یتان را ندزدند چیه؟!... بعله! اینکه اینقدر اتومبیلتون خوش منظر و شکیل نباشد!...
اینها رو من نگفتم! یک بنده خدایی - که غلط نکنم باید یه رگ و ریشه ش ایرانی باشه!! - برچسبهایی درست کرده که بسیار شبیه به ساییدگی و زنگ زدگی است. وقتی که این برچسبها را بر روی قسمتهای مختلف اتومبیل یا دوچرخه تون بچسبانید، دزد محترم به خیال اینکه اتومبیل یا دوچرخه تون ارزش دزدیدن نداره، از دزدی آن منصرف میشود و بی خیال از کنار وسیله تون رد!(حذف به قرینه لفظی!!)


اما وجداناً ظاهر غلط اندازی دارند!
Blogger

Check Google Page Rank