حال و روز روزهای آخر سال

صداهای بلند و تکان دهنده؛ گاهی صدای آمبولانس را هم میشنوی که از آن دور می آید و می رود...
این سر و صداها، آدم را یاد جنگهای خیابانی می اندازد! خیلی باید مراقب بود. باید - بر خلاف همیشه - شیش دانگ حواست به اطرافت باشد که صدای نافرم ترقه و نارنجکی که معلوم نیست از کجا می آیند، غافلگیرت نکند!... بگذریم!
اینها و جنب و جوش بیش از حد مردم!، شده اند نشانه هایی برای آخر سال! یعنی اینکه آقا! تمام شد ... یک سال دیگر هم رفت! فقط چند روزی را وقت داری که حساب و کتاب کنی که چه کرده ای و کجای کاری ... فرصت زیادی نمانده! این چند روز هم آنقدرها چند روز نیستند! ... باید گرفت چند ساعت!
چیزی نمانده!


کـــــــاروان رفت و تو در خواب و بیــــابان در پیش
کی روی؟ ره ز که پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟

پ.ن: صفحه هایی از مجله را که درباره ی نوروز است به سرعت ورق می زنم!... نه! انگار امسال هم از بهار خبری نیست! نوروز، موقوف!
Blogger

Check Google Page Rank