قالب +5 (پنج و خورده ای!!!)

میبینید؟! قالب عوض شد ...

پ.ن1: یه چیزی بگم و برم! اصولاً من وقتی قالب عوض میکنم که خیلی ناراحتم یا خیلی عصبانی!... خلاصه گفتم بگم تا هر کی حساب کار خودشو بکنه!
پ.ن2: الان هم ناراحتم هم عصبانی! ...
نتیجه گیریش هم باشه پیش خودتون!
Blogger

Check Google Page Rank