حرمت نگهدار...

حرمت نگهدار دلم، گلم
كه اين اشكها
خونبهاي عمر رفته من است!

از: زنده ياد حسين پناهي

حرمت نگهدار...
Blogger

Check Google Page Rank