Access is denied!!!

همین طور که می بینید فیل-تر عکسای بلاگر برداشته شد.(گوش شیطون کر بشه الهی!!!)
اما هر روز این شورای فیل-ترینگ یه جورایی ما رو غافلگیر میکنن! (میدونم دیگه!) بالاخره نمیشه که همین جوری بذارن ملت به راههای بد بد کشیده بشن!... تازه شن اوقات فراغت رو باید یه جوری پر کرد یا نه؟! (با گشتن دنبال فیل-تر-شکن؟!!)
آخه اگه من و تو نریم بهشت پس کی بره؟
...
چند روز پیش، وقتی میخواستم وارد جی میلم بشم، به صحنه جالب توجهی برخوردم! (همین صحنه ای که در زیر مشاهده میفرمایید رو عرض میکنم)... همون پیغام کذایی به من مشترک گرامی عرضه شد!
البته وقتی رفرش کردم وارد شد، اما این هم یه نوع شوخی جدیده! گفتم که یه دفعه اگر برخوردید زیاد تعجب نکنید!فکر می کنم دچار این فیل-ترینگ هوشمند ناقص العقل شده بودم!

حالا که این رو گفتم بگذارید دو تا از شوخی های جدید یاهومیل رو هم بگم!
اولی: یه پنجره هشدار به این بزرگی!
و دومی: وقتی که یاهومیل اینباکسم رو -1 تا نشون میداد!البته نمیشه زیاد هم بهشون گیر داد... بالاخره بتاست دیگه!
Blogger

Check Google Page Rank