برای تو می نویسم /3

تولدم مبارک
زندگی بدون روزهای بد نمیشه؛
بدون روزهای اشک و درد و خشم و غم ...

اما،
روزهای بد، همچون برگهای پاییزی، شتابان فرو می ریزند و در زیر پاهای تو
- اگر بخواهی -
استخوان می شکنند و درخت استوار و مقاوم بر جای می ماند.

برگهای پاییزی، بی شک در تداوم بخشیدن به مفهوم درخت و مفهوم بخشیدن به تداوم آن سهمی به یاد نرفتنی دارند.
Blogger

Check Google Page Rank