فاصله

تو آسماني و من ريشه در زمين دارم
هميشه فاصله اي هست، داد از اين دارم
قبول كن كه گذشته است كار من از شك
كه سال هاست به تنهايي ام يقين دارم
تو نيز دغدغه ات از دقايقت پيداست
مرا ببخش اگر چشم نكته بين دارم
بخوان و پاك كن و نام خويش را بنويس
به دفتر غزلم هر چه نقطه چين دارم
كسي هنوز عيار تو را نفهميده است
منم كه از تو به اشعار خود نگين دارم

محمد علي بهمني
Blogger

Check Google Page Rank