قاصدک...


قاصدك
قاصدك! هان؟! چه خبر آوردي؟
از كجا وز كه خبر آوردي؟
خوش خبر باشي، اما، ‌اما ...
گرد بام و در من
بي ثمر مي گردي
انتظار خبري نيست مرا
نه ز ياري نه ز ديار و دياري باری
برو آنجا كه بود چشمي و گوشي با کس
برو آنجا كه تو را منتظرند
قاصدك
در دل من همه كورند و كرند
دست بردار ازين در وطن خويش غريب
قاصد تجربه هاي همه تلخ
با دلم مي گويد
كه دروغي تو ، دروغ
كه فريبي تو. ، فريب
قاصدك 1 هان ، ولي ... آخر ... اي واي
راستي آيا رفتي با باد ؟
با توام ، آي! كجا رفتي ؟ آي
راستي آيا جايي خبري هست هنوز ؟
مانده خاكستر گرمي ، جايي ؟
در اجاقي طمع شعله نمي بندم خردك شرري هست هنوز ؟
قاصدك
ابرهاي همه عالم شب و روز
در دلم مي گريند
اخوان ثالث

امروز(4شهریور) سالروز وفات مهدی اخوان ثالث است... یادش گرامی!


پ.ن: غم زمانه خورم یا فراق یار کشم / به طاقتی که ندارم کدام بار کشم؟
Blogger

Check Google Page Rank