عکسهای یک سال

جناب Dan Phiffer یکی از فلیکر بازهای اساسیه! چرا؟! چون این آقا در مدت یکسال هر روز یک عکس از خودش میگرفت و در فلیکر می گذاشت! در طول این یکسال موهاش یه مقدار بلند شد و ... خودتون ببینید!
Blogger

Check Google Page Rank