عشق... الهی جون بگیره

چشم چشم دو ابرو، دو ابروی کمونی
چشم چشم دو ابرو، دو چشم آسمونی

چشم چشم دو ابرو، چشمای خیس هر شب
من، تو، یه فریاد، اسم تو عمری بر لب

دست دست دو تا دست، دو دست عاشقانه
دو دست پاک و پرمهر، یه حس صادقانه

پا پا دو تا پا، دو پای سخت و همراه
همراه قرص و محکم، حتی تا خونه ی ماه

قلب قلب دو تا قلب، دو قلب قفل در هم
دو قلب مست و عاشق، عشقی فرا از عالم

جسم جسم دو تا جسم، دو جسم اما با یک روح
یه روح آسمونی، بلند چو قله ی کوح(ه)

عشق،
عشق ...
... چه زیباست الهی جون بگیره
هرکسی سد عشق شد، دعا کنیم بمیره

عشق، عشق چه زیباست، الهی جون بگیره
هر کسی سد عشق شد، دعا کنیم بمیره
Blogger

Check Google Page Rank