برای تو می نویسم

گفت:

دنبال کسی نباش که بتونی باهاش زندگی کنی...

دنبال کسی باش که بدون اون نتونی زندگی کنی!
Blogger

Check Google Page Rank