تلفنهای چوبی!!!

کلکسیونی از تلفنهای همراه چوبی!!! ... ساخت روسیه س! کار هم نمیکنه! دیگه چیزبیشتری دستگیرم نشد!!!... خودتون ببینید.

Blogger

Check Google Page Rank