طولانی ترین عدد اول جهان

طولانی‎ ترین عدد اول‎ جهان كشف‎ شد.

دكتر مـارتیـن‎ نوواك‎‎ آلمانی‎ كـه‎ یـك متـخصــص‎ در علـم‎‎ چشـم پزشكی‎ در شهر میشل‎ فلد آلـمـان‎ است،‎ یك‎ عدد اول‎ راكشف‎ كرد كه‎ در مقایسـه‎ با بزرگتریـن‎ عـدد اول‎ قبـلـی‎ حدود پـنجــاه‎ میـلیـون‎ رقـم‎ بیش‌تر دارد. عدد اولـی‎ كـه‎ دكتـر نــوواك‎ آنــرا كـشـف‎ كرده‎ است، ‎ 7میـلیـون‎ و 816 هـزار و 230 رقـــم‎ دارد و بــه‎‎ صــورت‎ دو بــه تــوان ‎‎ 25میلیون و 964 هزار و 951 منهای‎ یك‎ نوشتـه‎ می‎شود!

اعداد اول،‎ تنهـا بـه‎ یـك‎ و خـودشـان‎ بخـش‎ پذیرند.

پ. ن : لعنت بر وبلاگ نویسی از توی کافی نت(ازنوع ذغالی)!

Blogger

Check Google Page Rank