رمه ام گم شده است

رمه ام
آن همه شعری که برایت گفتم
ناگهان گم شد و رفت
حرف مردم شد و رفت
چه کسی بود که گفت:
خداوند شبان همه است
و برادرها را تا ته دره ی سبزرهنمون خواهد بود
من شبان رمه ی خود بودم
و کسی آن بالا
خود، شبان من معصوم نبود
غفلت من رمه را از کف داد
غفلت او شاید
هم از این دست مرا
هم از این دست تو را
رمه را
همه را
...
شهیار قنبری

پ.ن: بشناس عزیز! بشناس این مردم رو!بشناس؛
من رو... خودت رو، همه رو.

تا بسی ابلیس آدم روی هست
پس به هر دستی نباید داد دست

یادم باشه!
Blogger

Check Google Page Rank