وای بر روزی که ...

عادت همه چيـز را ويران مي كند

واي بر روزي كه چيزي ـ حتي عشـــــق ـ عــادتـمان شـود ......

عاشق كم است و سخن عاشقانه فراوان؛

ديگر سخن گفتن عاشقانه ، دليل عشق نيست

و آواز عاشقانه خواندن ‌، دليل عاشق بودن

ولي اي دوست ، تو نگاه عاشقانه ات را عاشقانه نگهدار

و كلام ساده ي عاشقانه ات را خالصانه بگو و هميشه به ياد داشته باش شبـح عشق در كنار عشق بوده است.

وای بر روزی که عشق عادتمان شود

Blogger

Check Google Page Rank