دایناسورهای اینترنتی حمله کردند!

خسته شدم!...آخه تاصبح مشغول تمیزکردن این وبلاگ بودم! تازه بعد از اون همه خونه تکونی عید که تو وبلاگ کرده بودم! ... چیه؟ چرا اینطوری نگاه میکنین؟! مگه خبر ندارین دایناسورها به آینه ها حمله کردند؟! ... این هم عکسشه:

آینه ها در زیر پای دایناسورها

کارشناشان علم تغذیه (من نمی دونم این دیگه چه ربطی به اونها داره؟!) گفتن ردپای این دایناسورهای اینترنتی تا به حال فقط تو یاهو و چند سایت دیگه دیده شده!

یاهو هم همین طور

ببین سال نویی گرفتار عجب موجوداتی شدیم! اون از دیروز این هم از امروز... خدا فردا رو به خیر بگذرونه!

Blogger

Check Google Page Rank